Staliai - dailides karkasinių namų statyba, Norvegija

www.smsdraugas.lt
Aktyvumas: 2709       ID: 16424
Reikalingi dažytojai, staliai - dailides karkasinių namų statybai.Įmonė siūlo: patrauklų atlyginimą geras darbo ir gyvenimo sąlygas įdarbinimas Norvegijoje! CV siųsti lietuvių kalba su išsamia darbo patirtimi bei BUTINAI paminėti, kokius darbus atliekate greitai ir kokybiškai. DĖMESIO! laiškus kuriuose nebus pamineta kokius darbus atliekate greitai ir kokybiškai nebus atsakoma! Komentarų neskaitome ir į juos neatrašome. Visais klausimais kreiptis elektroniniu paštu: elektroninis paštas: norge. ♦
Miestas: Vilnius

Atlyginimas nuo, €:: 2 500

☎ Telefono numerį rasite žemiau.

☎ TELEFONO NUMERIS: +370..... rodyti pilną numerį
sexs telefonu 23 m mergina pabendraus su vaikinu telefonu uz papildymuka (Panevėžys)
Esu karolinskese Graziaistringasvelni mergina pakviestu kulturinga dzentelmena i svecius geram ir turiningam laiko praleidimui Pazadunepasigailesi Grazi ir jauki veta (Vilnius)
Zana, Vilnius 39metu moteris susipazintu su tvarkingu dosniu viriskiu (Vilnius)
Ispudingas erotinis masaas. Erotinis masaas yra viesi ir nepamirtama „pasaka suaugusiems“. A sukursiu ideali atmosfer kuri pads atsipalaiduoti ir pasinerti nepamirtam emocij ir spdi pasaul.Paadu kad bus labai karta.\r\navinga masaist kvieia pas save kultringus ponus atsipalaiduoti.\r\n,Lingam masazas 30min-50eu,60min-90eu\r\n,Nuru masazas 40min-80eu,60min-120eu\r\nSMS neskaitau.\r\nSEKSO NRA.\r\nÝðîòè÷åñêèé ìàññàæ ýòî ÿðêàÿ è íåçàáûâàåìàÿ \"ñêàçêà äëÿ âçðîñëûõ\". ß ñîçäàì èäåàëüíóþ àòìîñôåðó êîòîðàÿ ïîìîæåò Âàì ðàññëàáèòüñÿ è îêóíóòüñÿ â ìèð íåçàáûâàåìûõ ýìîöèé è âïå÷àòëåíèé.\r\nÁóäåò î÷åíü æàðêî. Îáåùàþ.\r\nÎáîÿòåëüíàÿ ìàññàæèñòêà ïðèãëàøàåò ê ñåáå êóëüòóðíûõ äæåíòåëüìåíîâ ðàñëàáèòüñÿ è îòäîõíóòü.\r\nÏðîñüáà.ìóæ÷èí.Èòèì íå ñïðàøèâàòü.\r\nÎòâå÷àþ òîëüêî íà çâîíêè (Vilnius)
Malonūs susitikimai Malonūs susitikimai pas manesms nebendrauju (Kaunas)